Inschrijfvoorwaarden

Door je in te schrijven voor een opleiding bij Hogeschool Dirksen kies je voor een studieovereenkomst met een ervaren partner. Het is onze taak om je optimaal te faciliteren om je studie tot een succes te maken. Dit betekent dat wij heldere afspraken met je maken, die wij hieronder hebben beschreven. Met het invullen en bevestigen van de inschrijving via www.hogeschooldirksen.nl verklaart de student zich akkoord met de onderstaande voorwaarden en met de algemene voorwaarden van de NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. De algemene voorwaarden van de NRTO zijn integraal voor Dirksen van toepassing.

Algemene bepalingen

 1. Als student wordt beschouwd degene van wie een digitale inschrijving is ontvangen. De ingeschreven student ontvangt een bevestiging van inschrijving.
 2. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn om met de opleiding te kunnen starten, behoudt Hogeschool Dirksen zich het recht om de opleiding te annuleren. Dit wordt vooraf bekend gemaakt aan de student. De inschrijving wordt dan kosteloos geannuleerd of indien gewenst overgezet naar het volgend startmoment.
 3. Wanneer de student besluit om de studie voor een korte of langere tijd te onderbreken, dan kan dit consequenties hebben voor het opleidingsprogramma. Bij een onderbreking van meer dan 12 maanden behoudt Hogeschool Dirksen het recht om bij hervatting van de studie het opleidingsprogramma van de student te converteren naar het programma van het meest recente cohort. Bepaalde modules kunnen dan inmiddels zijn vervallen en vervangen door andere modules. Er zal naar worden gestreefd de reeds met voldoende resultaat afgelegde modules onderdeel te laten zijn van het nieuwe opleidingsprogramma.
 4. Hogeschool Dirksen werkt aan een continue verbetering van haar lesmateriaal en leermethoden. Jaarlijks worden per 1 september de opleidingsprogramma’s vastgesteld. Eventuele wijzigingen hebben in principe geen invloed op het studietraject van de student die binnen de nominale studieduur de opleiding afrondt.
 5. Vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma’s, dan wel op basis van EVC’s worden beoordeeld door de Vrijstellingscommissie van Hogeschool Dirksen. Vrijstellingen hebben geen invloed op de hoogte van het collegegeld.

6.Het lesmateriaal wordt eigendom van de student, nadat het collegegeld volledig is betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij Hogeschool Dirksen. Het is niet toegestaan lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

7.Behaalde certificaten en diploma’s worden éénmaal verstrekt. Mocht de student een verklaring van behaalde certificaten of diploma’s willen ontvangen, dan brengen wij hiervoor per verklaring € 10,- in rekening.

8.Deze inschrijfvoorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever, die voor één of meer werknemer(s) een overeenkomst aangaat.

9.In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal Hogeschool Dirksen de door de student verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. De student heeft te allen tijde toegang tot de persoonlijke gegevens van de student in de administratie van het Hogeschool Dirksen.

10.Klachten kan de student indienen bij de studiebegeleider van Hogeschool Dirksen: studiebegeleiding@dirksen.nl. De klacht wordt in samenspraak met de directie afgehandeld. Indien de klacht niet naar tevredenheid voor de student is afgehandeld, kan de student een klacht indien bij het College van Beroep van Hogeschool Dirksen via ombudsman@dirksen.nl. Leidt dit voor de student niet tot het gewenste resultaat, dan kan de student de klacht indienen bij de geschillencommissie van de NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Zie hiervoor artikel 16 van de NRTO algemene voorwaarden.

Betaling

11.Je betaalt bij Hogeschool Dirksen geen inschrijfgeld.

12.De portokosten voor het verzenden van het lesmateriaal in Nederland zijn voor rekening van Dirksen.

13.De student gaat een overeenkomst aan voor de volledige opleidingsduur. Betaling geschiedt per 6 maanden, gerekend vanaf aanvang studie.

14.De student verplicht zich het verschuldigde collegegeld steeds vóór de op de factuur vermelde vervaldatum te voldoen. Met een machtiging voor automatische incasso dient het collegegeld voor aanvang van de opleiding te worden voldaan.

15.Automatische incasso is alleen mogelijk vanuit je eigen bank/girorekening.

16.Kosten die ontstaan door te late betaling of wanbetaling (incasso) zijn voor rekening van de student. Bij wanbetaling of niet betalen van het vereiste collegegeld kan de toegang tot de studiebegeleiding (tijdelijk) worden gestopt. Echter daarmee vervalt niet de overeenkomst noch de plicht om alsnog te betalen.

Studiebegeleiding

17.De student heeft recht op studiebegeleiding gedurende de betaalde collegeperiode. In die periode wordt de student begeleid door de instelling en docenten en heeft de student toegang tot de online leeromgeving en het bijwonen van colleges die bij de opleiding horen.

18.Hogeschool Dirksen behoudt zich het recht voor om colleges bij onvoldoende deelname te annuleren. Getracht zal worden de betrokken studenten een passend alternatief te bieden.

19.Er geldt voor de student een aanwezigheidsplicht van minimaal 80% op de colleges.

Beëindiging van de opleiding

20.De student kan de opleiding aan Hogeschool Dirksen te allen tijde per aangetekende brief opzeggen. Ingeval de reden van beëindiging niet is gelegen in het gestelde onder punt 21 en 22 van deze voorwaarden, gelden de voorwaarden uit artikel 5 van Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO.

21.De student kan de opleiding beëindigen in verband met langdurige ziekte. Dit kan geschieden met een aangetekende brief vergezeld van een doktersverklaring. Het reeds betaalde collegegeld van de dan resterende periode wordt terugbetaald aan diegene die de opleiding heeft bekostigd.

22.In geval de student gedurende de opleiding, waarvoor is ingeschreven, komt te overlijden, wordt het reeds betaalde collegegeld van de dan resterende periode van 6 maanden terugbetaald aan de nabestaanden. Dit kan met een aangetekende brief vergezeld van een overlijdensbericht.

Reglement vraagfinanciering

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. De in deze regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. In deze regeling wordt voorts verstaan onder:
 3. a) College van Bestuur: het College van Bestuur bedoeld in het Bestuurs- en beheersreglement;
 4. b) Semester: 6 maanden waarin een eenheid van 30 ECTS die bestaat uit enkele modules die behaald dienen te worden;
 5. c) opleiding: een opleiding van Hogeschool Dirksen die deelneemt aan het experiment vraagfinanciering op grond van de subsidieregeling;
 6. d) subsidieregeling: Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs;
 7. e) voucher: aanspraak op subsidie ten behoeve van de vermindering van collegegeld, bedoeld in artikel 3 lid 4 van de subsidieregeling;
 8. f) WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2 Werkingssfeer en rangorde

 1. Deze regels zijn naast en in afwijking van de Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving van toepassing op elke inschrijving en herinschrijving vanaf studiejaar 2016-2017 als student voor een opleiding van Hogeschool Dirksen die deelneemt aan het experiment vraagfinanciering op grond van de subsidieregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bij strijdigheid van deze regels met andere regels van Hogeschool Dirksen prevaleren deze regels.
 3. Onder inschrijving in deze regels wordt mede begrepen herinschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Inschrijving

Een student kan uitsluitend voor een opleiding worden ingeschreven, indien hij mede voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. a) hij is meerderjarig;
 2. b) hij beschikt over een geldig BSN-nummer;
 3. c) hij heeft nog geen bachelor- of masterdiploma in het bekostigd onderwijs behaald;
 4. d) hij stroomt nieuw in in een bacheloropleiding of Associate-degree programma vanaf de start van het experiment vraagfinanciering tot en met 31 augustus 2019,
 5. e) hij volgt niet meer dan één opleiding of Associate-degree programma waarvoor hij wettelijk collegegeld of verlaagd collegegeld is verschuldigd,
 6. f) hij heeft het verschuldigde collegegeld voor een semester voldaan. 

Artikel 4 Semester

Een student:

 1. a) wordt ingeschreven voor een opleiding voor het volgen van één semester,
 2. b) sluit voor elk semester een onderwijsovereenkomst met Hogeschool Dirksen af, welke onderwijsovereenkomst Hogeschool Dirksen in ieder geval tot 1 februari 2025 bewaart,
 3. c) kan betreffende een bacheloropleiding ten hoogste acht semesters volgen met een voucher tot 31 augustus 2024,
 4. d) kan betreffende een Associate-degree programma ten hoogste vier semesters volgen met een voucher tot 31 augustus 2024,
 5. e) kan het gebruik van een voucher niet ongedaan maken,
 6. f) heeft bij wisseling van opleiding aanspraak op het totaal aantal vouchers verminderd met het aantal al gebruikte vouchers,
 7. g) kan een volgend semester volgen indien:

hij de studiepunten behorend bij het voorafgaande semester van de desbetreffende bacheloropleiding of het desbetreffende Associate-degree programma heeft behaald, of

hij naar het oordeel van Hogeschool Dirksen voldoende studievoortgang heeft geboekt en hij bij niet meer dan één semester van dezelfde bacheloropleiding of hetzelfde Associate-degree programma de studiepunten niet volledig heeft behaald.

Artikel 5 Collegegeld

 1. Het College van Bestuur stelt tijdig voorafgaande aan het studiejaar het collegegeld voor een opleiding per semester vast met en zonder verrekening van een voucher.
 2. Het College van Bestuur maakt het collegegeld als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig voorafgaande aan het studiejaar bekend op de website van Hogeschool Dirksen.
 3. Het College van Bestuur meldt voor 1 september van een jaar de hoogte van het collegegeld voor een semester per opleiding of Associate-degree programma in het studiejaar dat aanvangt op 1 september van dat jaar aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6 Verhaalsrecht

Indien blijkt dat een student onterecht gebruik heeft gemaakt van een voucher, kan Hogeschool Dirksen het bedrag dat door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond daarvan wordt teruggevorderd op de student verhalen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze regels treden in werking op 1 september 2016.
 2. Deze regels worden aangehaald als: Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving vraagfinanciering.